ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มช. เดินทางเยือน Department of Education, Brown University สหรัฐอเมริกา

30 กรกฎาคม 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนต์นภัส มโนการณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา จำรัส ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานพัฒนานวัตกรรม และศาสตร์การสอนแนวใหม่ และ อาจารย์ ดร.วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Department of Education, Brown University ในการนี้ได้พูดคุยกับ Professor Dr.Kenneth Wong ผู้อำนวยการ Urban Education Policy (UEP) Program ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การบริหาร นโยบายการศึกษา และ Global Engagement ณ Brown University สหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.brown.edu/academics/education/news/2019-06/prof-wong-meets-thai-education-delegates-potential-exchange
แกลลอรี่