การแนะนำการใช้งาน ห้อง VDO Wall

14 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หน่วยสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำการใช้งาน ห้อง VDO Wall เพื่อเป็นการแนะนำการใช้งานอุปกรณ์ภายในห้องเบื้องต้น ให้แก่บุคลากรคณะฯ สำหรับการใช้งานประชุม และการสอนออนไลน์ โดยมีคุณชนสรณ์ สุปริยศิลป์ จากบริษัท ชิชางคอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรร่วมกับคุณพศวีร์ บุญประคอง พนักงานปฏิบัติงาน (โสตทัศนศึกษา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้อง VDO wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่