ประกาศ มช. เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564

9 เมษายน 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แกลลอรี่