การรับค่าธรรมเนียมให้บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ QR Code

24 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

การรับค่าธรรมเนียมให้บริการต่าง ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ QR Code

เนื้อหา นักศึกษาสามารถชำระค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่าเปลี่ยนแปลงการศึกษา ค่าโอนกระบวนวิชา เมื่อได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/certificate/dist/index.html