จากไร่หมุนเวียนสู่ไร่ข้าวโพด: ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะสังคม

9 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

วิดีทัศน์แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ไฟในพื้นที่การเกษตรที่เปลี่ยนไปของชุมชนชาติพันธุ์ กรณีบ้านแม่ส้าน บ้านขุนแม่หยอด บ้านมืดหลอง และบ้านกอกน้อย

“จากไร่หมุนเวียนสู่ไร่ข้าวโพด” เป็นผลจากนโยบายการควบคุมที่ดินและส่งเสริมพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งนโยบายการห้ามเผาในช่วงเผาไร่หมุนเวียน ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์สูญเสียอธิปไตยทางอาหาร และต้องพึ่งพิงสารเคมีเพื่อควบคุมวัชพืช ซึ่งได้ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนสารเคมีในแหล่งน้ำตามมา

การส่งเสริมการปลูกข้าวโพดก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน ซึ่งรัฐยังไม่สามารถควบคุมจัดการได้และทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใหม่ซึ่งมีผลต่อสุขภาวะสังคมตามมา

ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์กับการจัดการไฟ(ป่า): ความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะสังคม

ร่วมผลิตโดยศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับชาวบ้านแม่ส้าน ชาวบ้านขุนแม่หยอด ชาวบ้านมืดหลอง และชาวบ้านกอกน้อย

แกลลอรี่