ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงสายไฟฟ้าส่วนเชื่อมต่อหม้อแปลงกับแผงสวิทช์แรงต่ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 26/1/2564 20:56:49 น.