คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บของเสียจากห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 14/12/2564 14:36:15 น.