ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 กรกฎาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประธานมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อสรุปกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปี 2563 เเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่