รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน (Learning Innovator Award) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3 กันยายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับโล่รางวัลต้นแบบนวัตกรรมการสอน (Learning Innovator Award) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายวิชา “วิจัยทางการพยาบาล" ประจำปี 2563 จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2020) และ พิธีมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และ แบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ กับ 10 อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active Learning Flipped Classroom Innovation Learning Integrated Learning CMU MOOC ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน 2563
แกลลอรี่