การอบรมเรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.2561”

3 พฤษภาคม 2562

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพินทร์ พัชรานุรักษ์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม  เรื่อง “การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561”  โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มาบรรยายให้กับ คณาจารย์ และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยากร : 

  1. นางอังคณา  กันธิยะ                หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  2. ว่าที่ ร.ต.ณัฐกร  ศศิธร              พนักงานปฏิบัติงาน
  3. นางสาวอัจฉรีย์  สมวงค์             พนักงานปฏิบัติงาน
  4. นายชวนากร  สุวรรณเลิศ            พนักงานปฏิบัติงาน
  5. นางสาวนฤมล  สุขเสาร์              พนักงานปฏิบัติงาน
  6. นางสาวประกายเพชร                 พนักงานปฏิบัติงาน


แกลลอรี่