รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำคณาจารย์ และบุคลากร ประกาศเจตจำนง เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

16 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ประกาศเจตจำนงของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตของวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล ประจำปี 2566
.
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย คณบดีวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำคณาจารย์ และบุคลากร ประกาศเจตจำนง เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
.
การประกาศเจตจำนงครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต
.
ในการนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ (KM) CMU-ITA ให้แก่บุคลากรเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
แกลลอรี่