โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kidney Diseases: Medical and Renal Replacement Therapy การจัดการโรคไตทางอายุรกรรมและการบำบัดทดแทนไต

6 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Kidney diseases: medical and renal replacement therapy การจัดการโรคไตทางอายุรกรรมและการบำบัดทดแทนไต

โดยวิทยากรกว่า 7 ท่าน

1.ผศ.สพ.ญ.ดร.นิภัทรา สวนไพรินทร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.ผศ.สพ.ญ.ดร.น้ำผึ้ง สื่อมโนธรรม
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3.สพ.ญ.คาริน วิชชุกิจ
หน่วยโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

5.ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6.ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7.สพ.ญ.พัทธรา สอาดอาวุธ
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/KMRT.CMUAH/

* ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 0 5394 8078 ธุรการ รพ.สัตว์เล็ก

แกลลอรี่