การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายใต้ “โครงการเสริมทักษะการสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2565

29 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ภายใต้ “โครงการเสริมทักษะการสมัครงาน ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มีความพร้อม ความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.สุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน และ ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา ให้การต้อนรับ
แกลลอรี่