การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ (Big Cat Anesthesia and Dentistry Workshop)

6 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่าในสังกัดโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวางยาสลบและทันตกรรมในสัตว์ตระกูลเสือ (Big Cat Anesthesia and Dentistry Workshop) ระหว่างวันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2565 โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม และ พลตรีหญิง กชกร ไชยบุตร กรรมการผู้จัดการ คุ้มเสือตระการ จำกัด ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ณ คุ้มเสือเชียงใหม่ (Tiger Kingdom) อ.แม่ริม และ คุ้มเสือ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คือ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสัตวแพทย์ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องกับสัตว์ตระกูลเสือในการวางยาสลบและทำหัตถการด้านทันตกรรม ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการวางยาสลบและทำทันตกรรมในสัตว์ป่าชนิดอื่นๆ เช่น สัตว์ตระกูลสุนัขป่า แมวป่า หมี และลิง ทั้งยังส่งผลสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสวัสดิภาพที่ดีของสัตว์ รวมถึงการอนุรักษ์เสือโคร่งและสัตว์ป่าอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
แกลลอรี่