รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E210052 ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

21 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

ด้วยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก ตำแหน่งเลขที่ E210052 อัตราเงินเดือน 41,000 บาท สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าวโดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้
แกลลอรี่