การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับบุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

31 มกราคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับบุคลากรในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานกรรมการ เป็นผู้นำการประชุม เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม VDO Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อแจ้งหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และกำหนดการในการสรรหาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมถึงประมวลความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อกำหนด ทิศทางในการพัฒนาและการบริหารงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้า
แกลลอรี่