อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation)

31 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร (Shelf life evaluation) เป็นการอบรมเพื่อการวางแผนประเมินคุณภาพ และคำนวนอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์ด้านความรู้และทักษะทางวิชาการ (reskill/upskill) เพื่อเตรียมพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการแก่ชุมชน ผ่านกิจกรรม In-house training for trainer วันที่ 29-30 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร โดย คุณคงพันธ์ จิรวงศาโรจน์ ผู้ชำนาญการวิชาการมาตรฐาน บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
แกลลอรี่