Good Morning ARCH CMU ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

14 พฤษภาคม 2567

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

Good Morning ARCH CMU ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นี้ คณะผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวถึงแผนกาารวางโครงสร้างองค์กรในวาระปี 2567-2571 พร้อมแนะนำทีมบริหารคณะฯ (ชุดใหม่)
ด้านบุคลากรหารือรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและกล่าวต้อนรับพนักงานใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของการพบปะกันในครั้งนี้
แกลลอรี่