ผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Polyunsaturated Fatty Acid EAB-277? Supplementation Improved Heart Rate Variability and Clinical Signs in Tracheal Collapse Dogs ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ

20 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Polyunsaturated Fatty Acid EAB-277 Supplementation Improved Heart Rate Variability and Clinical Signs in Tracheal Collapse Dogs ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.121 Quartile 1

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/bHIMV

งานวิจัยเรื่อง Polyunsaturated Fatty Acid EAB-277 Supplementation Improved Heart Rate Variability and Clinical Signs in Tracheal Collapse Dogs มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของเภสัชภัณฑ์ EAB-277 ต่ออาการทางคลินิก ค่าความผันแปรของหัวใจ (HRV) ภาวะเครียดออกซิเดชัน และภาวะอักเสบในสุนัขที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมตีบ
แกลลอรี่