ผลงานตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 5.818

25 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Time-Series Analysis for the Number of Foot and Mouth Disease Outbreak Episodes in Cattle Farms in Thailand Using Data from 2010–2020 ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 5.818


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1999-4915/14/7/1367/htm

งานวิจัย Time-Series Analysis for the Number of Foot and Mouth Disease Outbreak Episodes in Cattle Farms in Thailand Using Data from 2010–2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติอนุกรมเวลาและการเรียนรู้ของเครื่องและตัวแบบไฮบริดสำหรับพยากรณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมในประเทศไทย 

แกลลอรี่