โครงการ การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(11 ธ.ค. 62)

4 ธันวาคม 2562

คณะนิติศาสตร์

ศูนย์ศึกษากฎหมายกับเทคโนโลยี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “การเตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และเพื่อทบทวนสถานการณ์และร่วมวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานผู้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/34JVAUa
และ download หนังสือเชิญได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1575449987.pdf