รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ E210050 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

8 กุมภาพันธ์ 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ E210052 อัตราเงินเดือน 17,060 บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำนักงานคณะสังคมศาสตร์ จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน
แกลลอรี่