คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนักเรียน 97 คน จากพื้นที่ 5 จังหวัด 19 อำเภอ 23 ตำบล 31 หมู่บ้าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เข้ารับการคัดเลือก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมความเป็นล้านนา กล่าวรายงาน และ อาจารย์โกศล ปราคำ ผู้ทรงคุณวุฒิจากโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น และ กสศ. กล่าวต้อนรับและให้โอวาสแก่นักเรียน ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนทุน จำนวน 31 คน เข้ารับการเรียนการสอนในสาขาวิชาประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร 4 ปี และบรรจุเข้ารับราชการครูในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนหลังจบการศึกษา โดยทุนการศึกษาได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เป็นจำนวนเงินเฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี
 
แกลลอรี่