พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. และการเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการศึกษา และร่วมกันสนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ หรือการดำเนินงานต่อเนื่องในอนาคต โดยมีผศ.ดร.อรรถพล สมุทคุปติ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และดร.ทินกร ปงธิยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยอาจารย์ ดร.ปฐวี อารยภานนท์ ประธานหลักสูตร และผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้สองศาสตร์เข้าด้วยกัน ระหว่าง หลักการคิดและออกแบบการสร้างสุนทรียความงามเพื่อผู้คนและชุมชน และการนำเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุ และการสร้างความยั่งยืนที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งผลิตบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดเป็นวิชาชีพและธุรกิจใหม่ที่ถูกใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

อีกทั้งยังมีการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญในวงการการออกแบบอุตสาหกรรม 2 ท่าน ได้แก่ คุณพงศธร ละเอียดอ่อน ประธานผู้อำนวยการออกแบบ บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำกัด และคุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ นักออกแบบอุตสาหกรรม และผู้ก่อตั้งแบรนด์ GREYRAY ที่ได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

แกลลอรี่