พิธีปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Fruits, Vegetables, and Grains throughout the Supply Chain as Well as Creating Value-added Products”

20 สิงหาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมนานาชาติ “International Virtual Training Program “Reducing Postharvest Losses and Maintaining the Postharvest Quality of Fruits, Vegetables, and Grains throughout the Supply Chain as Well as Creating Value-added Products” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ได้รับเกียรติ จาก ดร.หทัยชนก ศิริวัฒนกุล ผู้อำนวยการภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะฯ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เฉลิมชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันยพร ศิริโวหาร ให้เกียรติร่วมพิธีปิดการอบรมครั้งนี้ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีเข้าผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมดประมาณ 91 คน จาก 30 ประเทศ อาทิเช่น Azerbaijan, Botswana, Brunei, Cambodia, Cameroon, Costa Rica, Egypt, Ghana ,Thailand, Timor-Leste และ United Arab Emirates เป็นต้น สำหรับสถานที่จัดประชุมในโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่