คณะวิทยาศาสตร์จัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ประจำปีการศึกษา 2562

9 มีนาคม 2563

คณะวิทยาศาสตร์

      ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาในการจัดค่าย และนายพร พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดการเข้าค่าย ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563

การจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ได้รับการเตรียมพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในอนาคต

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนสาขาในการเข้าแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศ มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 โดยตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา ได้ขยายศูนย์การจัดอบรมโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 บางสาขาไปยัง “โรงเรียนขยายผล สอวน.” เพื่อเป็นการขยายโอกาสให้แก่นักเรียน และพัฒนาครูโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม ซึ่งในปัจจุบัน มีโรงเรียนขยายผล จำนวน 9 โรงเรียน ที่ได้การดำเนินการอบรมค่าย 1 ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้
สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
สาขาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีศรีน่าน จ.น่าน และโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่
สาขาเคมี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และโรงเรียนลำปางกัลยาณี จ.ลำปาง
สาขาชีววิทยา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
สาขาฟิสิกส์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เขียงราย และโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จ.เชียงใหม่

โดยหลังจากเสร็จสิ้นการอบรมค่าย 1 ปีการศึกษา 2562 แล้ว ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนสาขาละประมาณ 20-30 คน เพื่อเข้าค่าย 2 ณ คณะวิทยาศาสตร์ โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ และค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดวันที่ 8-23 มีนาคม 2563
ค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดวันที่ 13-27 มีนาคม 2563
ซึ่งมีนักเรียนในเขตภาคเหนือตอนบนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 จำนวนทั้งสิ้น 186 คน แยกตามสาขาต่างๆ ดังนี้
คณิตศาสตร์ 23 คน
คอมพิวเตอร์ 31 คน
เคมี 31 คน
ชีววิทยา 31 คน
ฟิสิกส์ 30 คน
ดาราศาสตร์ ม.ต้น 20 คน
ดาราศาสตร์ ม.ปลาย 20 คน

โดยวิทยากรอบรมในค่าย 2 เป็นคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 60 คน ครูสังเกตการณ์ จำนวน 20 คน มีนักศึกษาพี่เลี้ยง ที่ดูแลนักเรียนที่เข้าค่ายอีกจำนวน 23 คน
แกลลอรี่