รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรเมธีวิจัยอาวุโส วช. ประจำปี 2563 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

4 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สาขามานุษยวิทยา จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ในงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

“เมธีวิจัยอาวุโส วช.” เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ข้อมูลโดย : Cr: https://www.cmu.ac.th/th/article/fd81aba4-9a6b-492f-a21c-80b58fd0448e
แกลลอรี่