Gender Talk ครั้งนี้ชวนมาฟังบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ 'ครอบครัวเควียร์'

22 กันยายน 2565

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษเรื่อง
'ครอบครัวเควียร์'
วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
เวลา 09.30-12.30 น.
แกลลอรี่