มอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย เพื่อประดิษฐานไว้บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

12 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา พระวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในการมอบพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 1 องค์ ขนาดหน้าตัก 40 นิ้ว เพื่อประดิษฐานไว้บริเวณหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจในการเคารพสักการะแก่ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธา ให้เกิดความร่มเย็น ผาสุกตลอดไป เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.09 น.
แกลลอรี่