โครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมิน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น” (CODE RED!! “Brushing up on emergency medicine”)

22 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการสัมมนาเรื่อง “การประเมิน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินในสัตว์เลี้ยงเบื้องต้น” (CODE RED!! “Brushing up on emergency medicine”) มุ่งเผยแพร่ความรู้ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการการคัดกรองสัตว์ป่วยฉุกเฉิน การจัดการภาวะฉุกเฉินของระบบหัวใจและหลอดเลือด และระบบทางเดินหายใจ ความผิดปกติของสมดุลกรดด่างและการแก้ไขภาวะไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลท์ และการจัดการสารพิษและพิษจากสัตว์ชนิดอื่น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ศิราม สุวรรณวิภัช อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา
แกลลอรี่