เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน

23 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมองค์ความรู้ สู้ภัยพิษแมงกะพรุน” ประจำปีงบประมาณ 2564
กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยกู้ภัยฉุกเฉินชายฝั่งทะเล)
กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563(สำหรับบุคคลทั่วไป)
ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้ ได้รับเกียตริจาก ศาสตราจารย์ ดร.พญ.ลักขณา ไทยเครือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัย มั่นอ่ำ และคุณสินีนาถ สันติธีรากุล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรโครงการอบรมดังกล่าว

แกลลอรี่