รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภคและหัวหน้าหน่วยคลินิกสุกร พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวงจรการผลิตสุกรและความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้กับปศุสัตว์เขต 5

1 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภคและหัวหน้าหน่วยคลินิกสุกร พร้อมด้วยคณาจารย์สังกัดคลินิกสุกร ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวงจรการผลิตสุกรและความเสี่ยงของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้กับ น.สพ.ศราวุธ เขียวศรี ปศุสัตว์เขต 5 และทีมผู้ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการศึกษาแนวทางการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในวงจรการผลิตสุกรในประเทศไทย สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565
แกลลอรี่