โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Smart Library to Smart Society

18 กุมภาพันธ์ 2562

คณะมนุษยศาสตร์

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกันศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Knowledge Service: STKS) และสำนักงานหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง Smart Library to Smart Society ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ 
แกลลอรี่