ความคุ้มครองประกันสุขภาพแบบกลุ่ม สำหรับบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร มช.

3 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

       ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับบุคลากรและครอบครัวของบุคลากร บัดนี้ ได้ลงนามสัญญากรมธรรม์กับบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งให้ทุกส่วนงานได้รับทราบความคุ้มครองประกันสุขภาพ
แบบกลุ่ม มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป - 27 ธันวาคม 2566 และขอแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1. บุคลากร/ผู้เอาประกันสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยใช้บัตรประชาชนแจ้งใช้สิทธิของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ผ่านลิงก์ ดังนี้

  1. คู่มือประกันกลุ่ม https://cdn.flowcode.com/prodassets/คมอประกนกลมไทยสมทร.pdf?ts=1633605678657991025
  2. รายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่าย https://cdn.flowcode.com/prodassets/สถานพยาบาลในเครอขาย_ณ_16_พ.ย.2565.pdf?ts=1669283331108876574
  3. วิธีการเข้าใช้งาน (Line Ocean Connect) https://youtu.be/m_0oFFnPu0o
  4. วิธีการส่งเคลมออนไลน์ (Easy Claim) https://youtu.be/iQyV64CAv0w


2. สถานพยาบาล/คลินิกอื่นนอกเครือข่าย บุคลากรต้องสำรองค่าใช้จ่ายก่อน พร้อมทั้งขอใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีและใบรับรองแพทย์ นำมาเคลมในระบบ online claim ของบริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผ่าน line official ของบริษัท @oceanlife ทั้งนี้ขอให้บุคลากรอัพเดทข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของตัวเองที่ใช้ line ในฐานข้อมูล CMU HR ในระบบ CMU MIS เพื่อดำเนินการจัดส่งให้กับบริษัทต่อไป


3. ขอความอนุเคราะห์ทุกส่วนงานแจ้งให้บุคลากรดำเนินการกรอกเอกสารแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ และส่งให้กองบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 (emoji)(emoji) บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดส่งเอกสารแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์มาให้กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ทั้งนี้ กองบริหารงานบุคคลกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ทุกส่วนงาน)

งานกองทุนและสวัสดิการ
กองบริหารงานบุคคล
43173/43199


ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/photo?fbid=650604146861882&set=a.519844899937808
แกลลอรี่