คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น

18 มีนาคม 2567

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐุปกรน์ เดชสุภา หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค และคณาจารย์ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Shinji Tokonami และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา กรานรอด จาก Hirosaki University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเดินทางมาหารือแนวทางการสานความร่วมมือในการทำงานวิจัยร่วมกัน ในหัวข้อเรื่อง Effects of combined exposure of radon and PM2.5 on lung cancer and establishment of mitigation measures

และให้เกียรติบรรยายเรื่อง Overview of radon research for human health แก่นักศึกษารังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำความรู้เรื่องรังสีในสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและการทำงานวิจัยในอนาคต นอกจากนั้น ยังได้ทำการสำรวจรังสีในสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือที่มาตรฐาน ภายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับบุคลากรและนักวิจัยของภาควิชารังสีเทคนิค ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2567

แกลลอรี่