สำนักทะเบียนฯ มช. จับมือ ธรรมศาสตร์ และ 4 สถาบัน ลงนาม MOU ขับเคลื่อนงานทะเบียนนักศึกษา

24 มีนาคม 2566

สำนักทะเบียนและประมวลผล

รองศาสตราจารย์ ดร.พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมบริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ จักรธรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะ ในการรับมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำตัวชี้วัดกลางกระบวนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนนักศึกษา การบริหารจัดการภายในและงานบริการนักศึกษา เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3205 อาคารเรียนรวมหลังที่ 3 สำนักทะเบียนและประมวลผล  

แกลลอรี่