การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์พิเศษ โดย นางสาวพศิกา ชุมภู ผลงาน "อนุสรณ์สถานสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน (The Place of Memory for Thai of Chinese Origin)"

3 ธันวาคม 2563

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์พิเศษ ของ นางสาวพศิกา ชุมภู ผลงาน "อนุสรณ์สถานสำหรับชาวไทยเชื้อสายจีน (The Place of Memory for Thai of Chinese Origin)" ซึ่งได้รับรางวัลรางวัล toy 2019 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (Thesis of the Year in Creativity Prize 2019) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาปัจจุบัน เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.30-16.30 น. ณ ห้อง Smart class room ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.
แกลลอรี่