โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20 ตุลาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยาย หัวข้อ ผู้นำองค์กรแห่งอนาคต และ Strategic Succession plan ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานกล่างเปิดกิจกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง The Brick x อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่