การดำเนินการหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1

8 ธันวาคม 2565

สำนักทะเบียนและประมวลผล

การดำเนินการหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกตามประกาศดำเนินการยืนยันสิทธิ์ในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/apply.php โดย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 แบบ 1.1 (ครั้งที่ 1)
- วันที่ 8 ธันวาคม 2565 (ยืนยันสิทธิ์วันที่ 8-14 ธันวาคม 2565)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 แบบ 1.2 (ครั้งที่ 2)
- วันที่ 16 มกราคม 2566 (ยืนยันสิทธิ์วันที่ 16-20 มกราคม 2566)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 แบบ 1.2 (ครั้งที่ 3)
- วันที่ 27 มกราคม 2566 (ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ)

หมายเหตุ : หากไม่ดำเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 3 แล้วนั้น จะต้องดำเนินการบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบของ ทปอ.ตามกำหนดการที่ ทปอ. กำหนดอีกครั้ง ทาง https://www.mytcas.com (บริหารจัดการสิทธิ์ในระบบของ ทปอ. วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566)

แกลลอรี่