คณะผู้บริหารเดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีแก่ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Elephant Nature Park) ในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน

8 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์แม่ออน และ อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า เดินทางเข้าสวัสดีปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณแสงเดือน ชัยเลิศ ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม (Elephant Nature Park) ในโอกาสได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน อันเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสจาก ท่านเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในฐานะผู้อนุรักษ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมของโลก ก่อนหารือแนวทางการดำเนินงานทั้งในด้านงานวิชาการ การดำเนินกิจกรรมเพื่อการบริการสุขภาพและสวัสดิภาพของช้าง ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ชนิดอื่นร่วมกัน อันจะส่งผลสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่อไป เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566  ณ มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
แกลลอรี่