โครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

11 กันยายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และ ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ  คุณรุ่งโรจน์ อั้นอยู่ พยาบาลวิชาชีพ และ คุณสุกัลยา วงค์งาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย บุคลากรจากศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้ความอนุเคราะห์ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่นักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ในวันที่ 18, 25 สิงหาคม และ 8 กันยายน 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่