วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดี ได้หารือการดำเนินหลักสูตรระยะสั้น "short term immersion program"

7 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก PSG Group of Institutions, Coimbatore, Tamilnadu, ประเทศอินเดีย นำโดย Mr. L. Gopalakrishnan, Managing Trustee และวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล นำโดย รศ.ดร.สุธี วังเตือย คณบดี ได้หารือการดำเนินหลักสูตรระยะสั้น "short term immersion program" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำนักศึกษาจากประเทศอินเดียมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ศึกษาดูงาน และเสริมสร้างทักษะด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ ณ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ PSG ได้เยี่ยมชมสถานที่จัดโครงการฯ ณ วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร
แกลลอรี่