คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การทำวิจัย การผลิตผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม

13 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง ในการร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การทำวิจัย การผลิตผลงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านการวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกัน ณ สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2565
แกลลอรี่