เปิดรับสมัครรอบพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

6 พฤษภาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครในรอบพิเศษ ระหว่างวันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 นี้

ผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ https://www.grad.cmu.ac.th/grad_wp2/?page_id=7325

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฐพร วงค์โสมะ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-943523

หรือสอบถามผ่านทางอีเมล์ geography.cmu@gmail.com.

แกลลอรี่