มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566

12 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อในงาน มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2566 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น โดยมีนางสาวบุณยวีร์ ไขว้พันธุ์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานเปิด และนายเอกลักษณ์ อุ่นภักดิ์ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ได้เข้าถึงบริการของรัฐ เข้าถึงข้อมูลอาชีพข้อมูลการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์ด้านอาชีพที่หลากหลาย และมีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่ตนเองสนใจ รู้สภาวะและแนวโน้มตลาดแรงงาน รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพยุคใหม่/อาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง และเพื่อจุดประกายความคิดทางอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสม กับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่