หารือความร่วมมือกับบริษัท YOSHINOYA HOLDINGS ประเทศญี่ปุ่น

26 มกราคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 25 มกราคม 2565 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมหารือกับ Mr. NAGAHIRO Hisashi, Director of Global HR Strategy Department และคุณสุธารัตน์ วิรัชพันธุ์ จาก Yoshinoya Holdings Co. Ltd ในการให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อทฤษฎีด้านธุรกิจการบริการอาหารและธุรกิจอาหารก่อนและหลัง COVID-19 ให้กับนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช และแนวทางความร่วมมือในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในโอกาสต่อไป
แกลลอรี่