ศิษย์เก่ามอบทุนสร้าง Learning Center

9 ธันวาคม 2565

คณะการสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คุณถิราภรณ์ เพชราภินันท์ ศิษย์เก่าคณะการสื่อสารมวลชน รหัส 11 และคุณเฉลิม หวังบริรักษ์กุล ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รหัส 12 ในนาม “บริษัท ดอกไม้บานอินทนนท์ จำกัด” ได้มอบเงินจำนวน 50,000.- บาท ให้แก่คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อสมทบทุนสร้าง “ศูนย์การเรียนรู้ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยมีรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชนและหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชม Learning Space และอาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC)

#สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassComm #MassCommCMU
#LearningSpace #CMU

แกลลอรี่