การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

22 พฤศจิกายน 2562

คณะสังคมศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่