ตารางสอบปลายภาค

13 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

คำสั่งวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ 139/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563