งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.231 Quartile 1

27 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of Nonstructural Protein-Based Indirect ELISA to Identify Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV) Infection in Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.231 Quartile 1


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/12/14/1747/htm

งานวิจัย Development of Nonstructural Protein-Based Indirect ELISA to Identify Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV) Infection in Asian Elephants (Elephas maximus) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง สำหรับนำไปใช้ในการควบคุมการระบาดและลดความสูญเสียในช้าง จากการติดเชื้อไวรัสนี้ 

แกลลอรี่